• Document: Data-analyse toegepast tijdens de jaarrekeningcontrole
  • Size: 1.22 MB
  • Uploaded: 2019-03-14 12:40:16
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Bosman, T.S., Afstudeeropdracht PIO IT-Auditing, ESAA, 2013 Data-analyse toegepast tijdens de jaarrekeningcontrole © Copyright: Alle rechten zijn voorbehouden aan de auteur(s) van dit document en Auditing.nl Bosman, T.S., Afstudeeropdracht PIO IT-Auditing, ESAA, 2013 Data-analyse toegepast tijdens de jaarrekeningcontrole Student: T.S. Bosman (Tim), studentnummer 326592 Datum: 7 februari 2014 Universiteit: Erasmus Universiteit Rotterdam Faculteit: Erasmus School of Accounting & Assurance (ESAA) Opleiding: Post-initiële opleiding IT-Auditing and Advisory Begeleider: J. Pasmooij RE RA RO Gebruik met bronvermelding toegestaan © Copyright: Alle rechten zijn voorbehouden aan de auteur(s) van dit document en Auditing.nl Bosman, T.S., Afstudeeropdracht PIO IT-Auditing, ESAA, 2013 Samenvatting De complexiteit van organisaties groeit constant en de druk vanuit het maatschappelijk verkeer op accountants neemt toe. Accountants zoeken naar een steeds efficiëntere manier van het uitvoeren van jaarrekeningcontroles. Data-analyse wordt vaak als de oplossing gezien. In de praktijk blijken de beoogde voordelen lastig te realiseren. Dit referaat brengt aan het licht wat de voornaamste knelpunten zijn en hoe deze te vermijden. De reikwijdte is beperkt tot data-analyse in het kader van de jaarrekeningcontrole. Eerst zijn de knelpunten geïnventariseerd die zich voordoen bij data-analyses in het kader van de jaarrekeningcontrole. Vervolgens zijn voor deze knelpunten oplossingsrichtingen geformuleerd. Uit de oplossingsrichtingen zijn daarna de onderzoeksvragen opgesteld. Een literatuurstudie is uitgevoerd naar de eisen van wet- en regelgeving waaraan het uitvoeren van data-analyse moet voldoen. Vervolgens is een model van relevante data- analyses per fase van de jaarrekeningcontrole opgesteld. Deze is gevalideerd middels een casestudy. Door het beantwoorden van de onderzoeksvragen is een methodologie opgesteld voor het uitvoeren van data-analyses in het kader van de jaarrekeningcontrole. Deze methodologie is ook middels een casestudy gevalideerd. Uit de literatuurstudie blijkt dat een beperkte lijst van knelpunten de reden is waarom data- analyse binnen de jaarrekeningcontrole niet altijd succesvol is. De meeste van deze knelpunten treden eerder op in het Private Company marktsegment dan in andere marktsegmenten. Dit komt doordat in deze sector de gemiddelde audit budgetten lager zijn. Ook de interne beheersing en automatisering van de organisaties zijn van lagere kwaliteit. Omdat data-analyse valt te typeren als gegevensgerichte werkzaamheden zijn er geen specifieke eisen omtrent wet- en regelgeving van toepassing. Wel dienen alle eisen omtrent gegevensgerichte werkzaamheden te worden nageleefd. Hier uit volgen een aantal aandachtspunten waar wel rekening mee gehouden dient te worden. Door per fase van de jaarrekeningcontrole de data-analyses op verschillende detailniveau’s te plotten is een model van relevante data-analyses ontstaan. Validatie middels een casestudy leert dat dit model compleet is, gezien er geen data-analyses zijn uitgevoerd die niet in het model aanwezig waren. De diversiteit van uitgevoerde data-analyses is echter wel laag. Slechts een paar verschillende analyses zijn uitgevoerd. Ook zijn geen analyses uitgevoerd in de fases van de jaarrekeningcontrole ‘opdrachtaanvaarding’ en ‘afronding’. De basis voor de uiteindelijke methodologie voor uitvoering van data-analyses is het standaard proces van uitvoeren van data-analyse. Wanneer op deze procesgang de onderzochte oplossingsrichtingen en tooling worden geplaatst ontstaat de methodologie. Deze methodologie is gevalideerd middels een casestudie, hetgeen heeft geleid tot de herziene, definitieve methodologie. © Copyright: Alle rechten zijn voorbehouden aan de auteur(s) van dit document en Auditing.nl Bosman, T.S., Afstudeeropdracht PIO IT-Auditing, ESAA, 2013 Inhoudsopgave SAMENVATTING ................................................................................................................................. 3 I. INLEIDING EN PROBLEEMSTELLING ....................................................................................... 5 1.1 INLEIDING .......................................................................................................................................................................... 5 1.2 PROBLEEMSTELLING .......................................................................................................................................................... 5 1.3 RANDVOORWAARDEN EN AANNAMES.......................................................................................................................... 8 1.4 ONDERZOEKSMODEL ....................................................................................................................................................... 9 II. EISEN VAN WET- EN REGELGEVING ..................................................................................... 10 2.1 AFM VERGUNNING, REGIST

Recently converted files (publicly available):