• Document: SEKVENČNÍ LOGICKÉ OBVODY
  • Size: 797.03 KB
  • Uploaded: 2019-01-12 12:49:58
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

SEKVENČNÍ LOGICKÉ OBVODY Sekvenční logický obvod je elektronický obvod složený z logických členů. Sekvenční obvod se skládá ze dvou částí – kombinační a paměťové. Abychom mohli určit hodnotu výstupní proměnné, je potřeba u sekvenčních obvodů sledovat kromě vstupních proměnných ještě i jeho vnitřní proměnné – vnitřní stav. Jsou to proměnné, které jsou uchovány v paměťových členech. Existence vnitřních proměnných způsobuje, že stejné hodnoty vstupních proměnných přivedené na vstup obvodu, nevyvolávají vždy stejnou odezvu na výstupu obvodu. Sekvenční obvody - sekvence je chápána jako časová posloupnost. Sekvenční obvody mají stav na výstupu závislý nejen na vstupních kombinacích, ale i na jejich předchozím sledu, tzn., že mají paměť předchozích vstupních a výstupních kombinací. Jediné kombinaci vstupů může odpovídat více různých hodnot výstupů. Mezi obvyklé sekvenční obvody patří: klopné obvody, registry, čítače, paměti, mikroprocesory. Sekvenční obvody dělíme na synchronní a asynchronní:  U asynchronních sekvenčních obvodů se změna vstupní proměnné promítne ihned do stavu sekvenčního obvodu.  U synchronních sekvenčních obvodů je zaveden řídicí synchronizační signál (hodinový signál, hodiny). Změna vstupní proměnné se promítne do stavu sekvenčního obvodu až při příchodu hodinového signálu. Asynchronní sekvenční obvody jsou to obvody, ve kterých působí změna vstupů „okamžitě“ na výstup, zpoždění je dáno jen průchodem logickými členy. Asynchronní obvod může proto reagovat na podnět velmi rychle. V rozsáhlém logickém obvodu však dochází k různým hodnotám zpoždění, což může vést ke vzniku tzv. hazardních stavů - rušivých impulsů. Proto jsou složitá zapojení navrhována zásadně jako asynchronní. Synchronní sekvenční obvody - obvody nemění stav na výstupu ihned po změně vstupů, ale až po změně dalšího signálu - taktovací signál (hodinový, „clock“). Systém mění své hodnoty jen v definovaných okamžicích, danými hodinovým signálem, např. při jeho náběžné hraně. Všechny výstupy se tedy mění současně. SEKVENČNÍ LOGICKÉ OBVODY Podle reakce na hodinový signál ještě synchronní sekvenční obvody dělíme na úrovňové a hranové:  Úrovňové – sekvenční obvod sleduje hodnoty vstupních proměnných a tím i jejich změny po celou dobu trvání hodinového signálu a průběžně na ně reaguje  Hranové – sekvenční obvod reaguje na hodnoty vstupních proměnných jen při příchodu hrany hodinového signálu (náběžná nebo sestupná hrana). Klopné obvody Klopné obvody lze rozdělit podle stavu výstupu v závislosti na čase na následující typy: a) monostabilní klopné obvody - mají pouze jeden ustálený stav, tzn., že po aktivaci je výstup po určitou dobu v opačném, než ustáleném stavu. Lze je použít např. pro časovače, ošetření zákmitu kontaktů atd. b) bistabilní klopné obvody - mají dva možné ustálené stavy, tzn., že v libovolném z nich může zůstat libovolnou dobu. Lze je použít např. jako paměť, tvoří i základ složitých sekvenčních obvodů - čítače atd. Nejčastěji se setkáváme s typy RS, RST, D, JK buď v podobě integrovaného obvodu, nebo v podobě funkčních bloků v programovacích schématech programovatelných automatů. c) astabilní klopné obvody - nemají ustálený stav, jejich výstup se stále přepíná mezi logickou nulou a jedničkou. Lze je použít jako generátory obdélníkového signálu, např. jako zdroj hodinového kmitočtu. Symboly používané u klopných obvodů: S, R (Set, Reset) asynchronní vstupy D, J, K informační vstupy C (CK, CLK) hodinový vstup SEKVENČNÍ LOGICKÉ OBVODY Bistabilní klopné obvody Úkolem bistabilního klopného obvodu je zaznamenat přítomnost přechodné informace a zapamatovat si tento stav, i když informace již ze vstupu zmizí. Tzn., že je možno tento obvod použít jako paměť. Klopný obvod RS Klopný obvod má v asynchronním provedení dva vstupy - R, S a obvykle i dva výstupy - Q, Q. Vstup R (reset, nulování) - slouží k uvedení výstupu Q do stavu logické nuly L. Vstup S (set, nastavení) - uvede výstup Q do stavu logické jedničky H. Výstup Ǭ nabývá opačných hodnot oproti výstupu Q. Klopný obvod D Klopný obvod D vznikne ze synchronního obvodu RST zařazením invertoru mezi vstupy R a S, čímž se vyloučí stav shodných hodnot na vstupech R a S (R=0 ∧ S=0, R=1 ∧ S=1). Obvod má dva vstupy - D, T a obvykle dva výstupy - Q, Q. Lze jej jednoduše použít jako jednobitovou paměť. Vstup D (data) - slouží k přivedení hodnoty, která se má uchovat. Vstup C (clock, hodiny) - uvede výstup Q do stavu odpovídajícímu vstupu D. Obvod se statick

Recently converted files (publicly available):