• Document: ČEŠTINY PRO NESLYŠÍCÍ DĚTI
  • Size: 6.02 MB
  • Uploaded: 2018-12-07 08:30:48
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

(ne jen) U čí m e se če s k y UČEBNICE ČEŠTINY PRO NESLYŠÍCÍ DĚTI Anna Cícha Hronová Barbora Štindlová textová část učebnice manuál pro učitele a rodiče výklad gramatiky v českém znakovém jazyce interaktivní cvičení výkladový slovníček MANUÁL PRO UČITELE/RODIČE ÚVOD Tento Manuál pro učitele/rodiče je součástí publikace Učíme se (nejen) česky. Učebnice češtiny pro neslyšící děti. Rádi bychom vám jeho prostřednictvím: * objasnili, jak s předkládanou publikací pracovat; * vyložili zvolené postupy při výkladu gramatiky; * navrhli postupy pro kontrastivní práci s jazyky; * doporučili další cvičení a aktivity k procvičení gramatických jevů, slovní zásoby; * navrhli další možnosti práce s dětmi; * doporučili další aktivity zaměřené na motivaci dětí ke studiu češtiny; * poskytli klíč se správným řešením k velké části cvičení v této publikaci; * poskytli seznam jazykovědných termínů, se kterými učebnice pracuje a které si děti v rámci jednotlivých lekcí osvojují; * poskytli přehled jednotlivých typů cvičení s přehledem gramatické kategorie (gramatického jevu), který se v rámci cvičení procvičuje. Tento manuál naleznete v souborech k tisku na DVD nosiči Učíme se (nejen) česky. Odsud si ho je možné stáhnout a vytisknout. Práce s publikací Žák pracuje s textovou částí učebnice, ve které nalezne (pomocí vizuální symbolů 1) odkaz k těm částem učebnice, které jsou zpracované na DVD nosiči. Textová část učebnice a DVD nosič se navzájem doplňují (podporují). Nelze s nimi proto pracovat samostatně. Jak propojovat práci s oběma součástmi učebnice je zpracováno v tomto Manuálu pro učitele/rodiče. Obsah učebnice je k nalezení na začátku tištěné verze učebnice. Obsah jednotlivých kapitol naleznete na začátku každé lekce v tomto manuálu. Pro rychlou orientaci v učebnici lze dále využít seznam cvičení, který přikládáme na závěr každé lekce tohoto manuálu. Učebnice obsahuje 12 lekcí, z nichž každá je strukturována do následujících částí: NOVÁ SLOVA – NOVÁ GRAMATIKA, ČTENÍ, OPAKOVÁNÍ, SLOVNÍČEK. 1 Seznam vizuálních symbolů naleznete na začátku textové části učebnice, nebo v tomto manuálu na s. 7. 1 Úvod V části NOVÁ SLOVA – NOVÁ GRAMATIKA připravujeme děti na čtení textu (v části ČTENÍ). V této části lekce se děti setkávají s novou slovní zásobou a gramatikou a procvičují je. K některým cvičením naleznete v manuálu komentář, ve kterém objasňujeme cíl cvičení; postup při jeho zpracování; eventuálně návrh, jak cvičení upravit nebo dále rozvést a vyložený jev důkladněji procvičit. V části ČTENÍ žáci zpracovávají soubor úloh zaměřený na porozumění čteného textu. Texty určené ke čtení jsou dále doplněny komentáři v manuálu, ve kterých doporučujeme, jak děti ke čtení motivovat (předkládáme vypracované náměty na pretextové úlohy); přinášíme nápady na další aktivity a práci s textem (postextové úlohy). Děti se v učebnici setkají převážně s texty, které jsou vytvořené za účelem procvičování tématu a gramatických struktur probíraných v lekci. (K těmto textům doporučujeme vyhledat další vhodné autentické texty a zapojit je do výuky čtení.) Všechny texty určené ke čtení v této části lekce jsou (na DVD nosiči) opatřeny překladem do ČZJ. Překlad může učiteli/žákovi sloužit k různým účelům: ke kontrole porozumění čteného textu; k porovnávání struktur češtiny se strukturami ČZJ apod. V části OPAKOVÁNÍ děti opakují jevy probrané v lekci a v lekcích předcházejících. U neslyšících dětí, které začínají pracovat s touto učebnicí, předpokládáme tyto znalosti: mechanické čtení a psaní; rozeznávání hlásek na souhlásky (měkké, tvrdé, obojetné) a samohlásky; znalost „běžné” slovní zásoby v oblastech: rodina [maminka, tatínek, babička, dědeček...], části dne [ráno, dopoledne…], dny v týdnu [pondělí, úterý…], dopravní prostředky [metro, autobus…], měsíce v roce [leden, únor…]. Slovní zásoba Lekce jsou co do množství „nové“ slovní zásoby náročnější, a tím se liší od učebnic češtiny pro cizince. Neslyšící děti jsou totiž v jistém slova smyslu v kontaktu s češtinou odmalička, a lze tedy předpokládat, že řadu uvedených slov ve slovníku znají. Klademe na ně proto vyšší nároky v oblasti objemu slovní zásoby, která je zahrnutá do jednotlivých lekcí učebnice. U dětí předpokládáme znalost „běžné” slovní zásoby v tematických okruzích: rodina [maminka,

Recently converted files (publicly available):