• Document: ANTROPOLOGIA KULTUROWA konwersatorium
  • Size: 665.11 KB
  • Uploaded: 2018-12-08 19:26:52
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

ANTROPOLOGIA KULTUROWA – konwersatorium Kierunek: nauki o rodzinie, I rok studiów stacjonarnych II stopnia Prowadzący: dr Łukasz Łotocki Dyżur: piątki, godz. 13.30-14.30 (IPS UW, ul. Nowy Świat 67, p. 109) E-mail: l.lotocki@uw.edu.pl Cele zajęć: – Zaznajomienie studentów z podstawowymi pojęciami i teoriami antropologicznymi; – Przyswojenie przez studentów umiejętności analizy tekstów i wyników badań antropologicznych; – Przyswojenie przez studentów umiejętności analizy współczesnych zjawisk kulturowych (w tym dotyczących rodziny) przez pryzmat wiedzy antropologicznej; – Uruchomienie w studentach wyobraźni antropologicznej i antropologicznego „zmysłu badawczego”. Forma zajęć: Konwersatorium, co oznacza, że zajęcia mają charakter interaktywny; opierają się na dyskusji i pracach grupowych (również w podgrupach) w oparciu o teksty przypisane do danych zajęć, PRZECZYTANE PRZEZ STUDENTÓW. Warunki zaliczenia: – obecność na zajęciach (możliwe są 2 nieobecności bez żadnych konsekwencji, kolejne 2 nieobecności należy odrobić na dyżurze prowadzącego w ciągu dwóch tygodni od danej nieobecności; W PRZYPADKU WIĘCEJ NIŻ 4 NIEOBECNOŚCI – BEZWZGLĘDNY BRAK MOŻLIWOŚCI ZALICZENIA ZAJĘĆ); – przygotowanie do zajęć (NIEPRZECZYTANIE LEKTURY OBOWIĄZKOWEJ NA DANE ZAJĘCIA UNIEMOŻLIWIA UCZESTNICTWO W TYCH ZAJĘCIACH i jest odnotowywane przez prowadzącego jako nieobecność); – wygłoszenie referatu lub napisanie pracy semestralnej w oparciu o wybraną pozycję z listy lektur uzupełniających; – zaliczenie egzaminu końcowego obejmującego zagadnienia ze wszystkich lektur obowiązkowych oraz innych treści poruszanych na zajęciach. BEZ SYSTEMATYCZNEGO CZYTANIA LEKTUR OBOWIĄZKOWYCH ORAZ SYSTEMATYCZNEGO UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH NIE MA MOŻLIWOŚCI ZALICZENIA PRZEDMIOTU! W CZASIE TRWANIA SEMESTRU MOŻLIWE JEST UZUPEŁNIENIE POSZCZEGÓLNYCH ZAJĘĆ PRZEZ PROWADZĄCEGO O DODATKOWĄ LEKTURĘ/DODATKOWE MATERIAŁY. O FAKCIE TYM STUDENCI BĘDĄ ZAWSZE POWIADAMIANI NAJPÓŹNIEJ NA ZAJĘCIACH POPRZEDZAJĄCYCH ZAJĘCIA WŁAŚCIWE. BRAK DOSTĘPU DO LEKTUR NIE MOŻE BYĆ PRZYCZYNĄ USPRAWIEDLIWIENIA NIEPRZECZYTANIA TEKSTÓW NA ZAJĘCIA. LEKTURY DOSTĘPNE SĄ W BIBLIOTECE WDiNP LUB W BUW. W SYTUACJI WYJĄTKOWEJ NALEŻY ODPOWIEDNIO WCZEŚNIEJ SKONTAKOWAĆ SIĘ MAILOWO W PROWADZĄCYM ZGŁASZAJĄC BRAK DOSTĘPU DO LEKTURY. OD POWYŻSZYCH ZASAD NIE MA ŻADNYCH ODSTĘPSTW! 1 Program zajęć 1. Zajęcia organizacyjne. Czym jest antropologia kulturowa? Antropologia kulturowa a inne nauki społeczne. Zasady badań antropologicznych. Lektura obowiązkowa: E. Nowicka, Świat człowieka – świat kultury. Systematyczny wykład problemów antropologii kulturowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002 (i wydania późniejsze), Rozdział trzeci, Podstawowe pojęcia antropologii [ss. 55-111]. Lektura uzupełniająca: J. C. Eller, Antropologia kulturowa. Globalne siły, lokalne światy (przekład: A. Gąsior-Niemiec), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012, Rozdział 1. Poznawanie antropologii [ss. 1-32]. C. Levi-Strauss, Miejsce antropologii wśród nauk społecznych, w: J. Gajda, Antropologia kulturowa. Część I. Wprowadzenie do wiedzy o kulturze, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2002 [ss. 131-138]. 2. Wprowadzenie do głównych paradygmatów antropologii kulturowej. Ewolucjonizm, dyfuzjonizm, socjologizm, historyzm, konfiguracjonizm, funkcjonalizm, psychokulturalizm, strukturalizm. Lektura obowiązkowa: Świat człowieka – świat kultury. Antologia tekstów klasycznej antropologii (Wybór i redakcja naukowa: E. Nowicka, M. Głowacka-Grajper), Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa 2007 (i wydania późniejsze), Słowo wstępne (E. Nowicka, M. Głowacka-Grajper) [ss. 9-67]. Lektura uzupełniająca: J. C. Eller, Antropologia kulturowa. Globalne siły, lokalne światy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012, Rozdział 3. Źródła antropologii kulturowej [ss. 71-101]. J. Gajda, Antropologia kulturowa. Część I. Wprowadzenie do wiedzy o kulturze, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2002, Rozdział III. Wybrane koncepcje rozwoju i badań kultury [ss. 56-75]. 3. Czym jest kultura? Relatywizm kulturowy jako zasada metodologiczna. Lektura obowiązkowa: J. C. Eller, Antropologia kulturowa. Globalne siły, lokalne światy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012, Rozdział 3. Źródła antropologii kulturowej. Relatywizm kulturowy [ss. 19-26]. R. Linton, Pojęcie kultury, w: Świat człowieka –

Recently converted files (publicly available):