• Document: SEDAT ERDOĞAN EN-GLISH PHO-NET-ICS
  • Size: 5.6 MB
  • Uploaded: 2019-02-12 18:42:39
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

1 SEDAT ERDOĞAN EN-GLISH PHO-NET-ICS 2 3 SEDAT ERDOĞAN EN-GLISH PHO-NET-ICS 4 5 PREFACE TÜRKİYE’DE YABANCI DİL EĞİTİMİNİ ENGELLEYEN ‘KEMİKLEŞMİŞ HATALAR’ Yabancı dil eğitimi, ülkemizde yıllardır çözülememiş en önemli sorunlardan biridir. Çok uzun süredir bu sorunun ötelenmiş veya çözülememiş olması, bu sorunu kemikleştirmiş, bir devlet sorunu haline getirmiştir. Burada, sorun, ana unsurdan (hedef dilin ses bilinci) kaynaklanmaktadır. Bir dili başka dillerden ayıran en önemli özellik ‘ses düzenidir’. ANA SORUN 1: İngilizce, Almancanın...ses sistemi = düzeni Türkçeleştirilmiştir. İnanılması güç ama, okullarımızda yabancı dil eğitimi yapılırken ana unsur olarak ‘Türkçenin ses düzeni = sistemi’ kullanılmaktadır. Böylece ‘Türkçe aksanlı’ yabancı dil eğitimi ortaya çıkmıştır. Okullarda öğrencilerimize hedef dilin ses bilinci eğitimi verilmediği için, mecburen yabancı dil derslerinde Türkçe sesletim düzeni kullanılmaktadır. Bir dilin bu yöntemle öğrenilmesi, öğretilmesi mümkün değildir. Hiçbir gelişmiş ülkede de bunun örneği yoktur. Başka bir ifadeyle, okullarımızda yabancı dil eğitimi yapılırken, hedef dilin sesbilim (fonoloji - genel ses sistemi) bilgisi = ‘ana unsur’ doğru ve uygun kullanılmamaktadır. Halbuki dilin asıl kaynağını oluşturan seslerin değiştirilmesi veya başka dillerden alınması mümkün değildir. Bu konuda zorlama olursa dili kullanan insanlar arasında anlaşmazlıklar doğar, çünkü dilde zorlama olmaz. Her dil, kendi kuralları içinde yaşar ve gelişmesini sürdürür. Bir dili, diğer bir dilden ayıran en temel faktör, o dilin ses sistemidir, düzenidir. Bir dilin ses düzenini çözmeden gerçek anlamda o dili öğrenmek mümkün değildir. Temel dil öğretimi için ses bilincinin kazan- dırılması esastır. Dünya ülkeleriyle uyumlu hale gelebilmemiz için mutlaka okullarımızda yabancı dilin ses sistemi öğretilmelidir. Örneğin, Türkçe, İngilizcenin ses kurallarıyla öğretilebilir mi? Bu düşünülemez, uygulanması bile teklif edilmez, edilemez. Sonuçta İngilizce de, Türkçenin ses kurallarıyla öğrenilemez, öğretilemez. Anadilin ses kuralları, ancak ve ancak yan unsurdur, yan unsur olarak da kullanılmalıdır. 6 ANA SORUN 2: Dilin hammaddesi, temel yapı taşı olan ‘ses’, ülkemizde sadece telaffuz olarak algılanmaktadır, görülmektedir. Doğru telaffuz, temel malzemesi ses olan dilin, ancak ve ancak yan unsurudur. ‘Ses’, ise dili meydana getiren ana unsurdur. Dil ile ilgili diğer tüm olaylar ise yan unsurdur. Tüm yan unsurlar gücünü ana unsurdan alır. Okuma, yazma, konuşma, dinleme... becerilerinin özü sestir. ‘Ses’ sadece konuşmayı (telaffuzu) etkiler demek, gerçek İngilizceden veya bilimden uzaklaşmaktır. Başka bir ifadeyle, İngilizcenin sadece tek yönüne odaklanmak demektir. ‘Ses bilinci’ okuma, yazma ve dinlemeyi en az konuşmayı etkilediği kadar etkiler. Sayılar nasıl matematiğin her dalını etkiliyorsa, ‘sesler’ de dilin her yönünü etkiler. Bir dilin kendine özgü ‘sesleri’, o dilin anayasasını oluşturur. Bir ülkeyi ayakta tutan o ülkenin anayasasıdır, bir dili ayakta tutan o dilin sesleridir. Başbakan ülkeyi yönetir, ‘ses’ dili yönetir. ANA SORUN 3: İlk ve orta öğretim yabancı dil dersi öğretim programı gereği,ses öğretimi yapılmak zorundadır. Ancak okullarımızda hedef dilin sesletim öğretimi yapılmamaktadır. Daha kötüsü, sesletim öğretiminin yapılıp yapılmadığı da denetlenmemektedir. Bir dilin genel ses sistemini, dil öğretmenleri özel alan bilgisi olarak bilmek zorundadır. Ancak Türk yabancı dil öğretmenleri, hedef dilin ve anadilin genel ses sistemini yeterince bilmemekte, bilimden uzak ve yanlış sesler kullanmaktadırlar. Gelişmiş ülkelerde bir dil öğretilirken (hangi dil olursa olsun) ses bilincinin kazandırılması esas olup ilk önce öğrencilere ses bilinci verilmektedir. NEDEN TÜRKİYE’DE YABANCI DİL EĞİTİMİ ÇOK ZAYIF? ‘Erdoğan, bu konuyla ilgili olarak verdiği bilgide, Milli Eğitim Bakanlığının Yabancı Dil Öğretim Programına çok uzun yıllardır tam uyulmadığını belirterek, Türkiye’de yabancı dil eğitiminin ‘göz göre göre’ yanlış yapıldığını söyledi.’ (Tekirdağ Yeni İnan Gazetesi, 05/01/2012) 7 ON BİNLERCE ARAŞTIRMA VE ONLARCA DENEYSEL ÇALIŞMA SONUCUNDA ‘SESLE BAŞLAYAN VE SİSTEMLİ SES EĞİTİMİ ALAN’ BİREYLERİN DİLİ KOLAYLIKLA ÖĞRENDİKLERİ BELİRLENMİŞTİR... YAPILAN ARAŞTIRMALARDAN ÖRNEKLER: *Beynin, kelimeyi bir bütün olarak değil de, ses dizimine bağlı olarak algıladığı,

Recently converted files (publicly available):