• Document: DIAGNOZA PRZEDSZKOLNA 5-LATKA arkusz badania gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole INSTRUKCJA DLA NAUCZYCIELA
  • Size: 788.66 KB
  • Uploaded: 2019-03-14 10:40:33
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

DIAGNOZA PRZEDSZKOLNA 5-LATKA arkusz badania gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole INSTRUKCJA DLA NAUCZYCIELA W skład proponowanych w niniejszym opracowaniu narzędzi do badania gotowości dziecka 5-letniego do podjęcia nauki w szkole wchodzą: 1.Diagnoza przedszkolna 5-latka. Arkusz badania gotowości arkusz badania gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole. KARTA DZIECKA 2.Diagnoza przedszkolna 5-latka. Arkusz badania gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole w zakresie posługiwania się językiem obcym nowożytnym. KARTA DZIECKA 3. Diagnoza przedszkolna 5-latka. Arkusz badania gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole w zakresie posługiwania się językiem mniejszości narodowej i etnicznej lub językiem regionalnym. KARTA DZIECKA 4. DIAGNOZA PRZEDSZKOLNA 5-LATKÓW. Arkusz badania gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole. KARTA GRUPY (zestawienie zbiorcze) 5. DIAGNOZA PRZEDSZKOLNA 5-LATKA. Arkusz badania gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole. INSTRUKCJA DLA NAUCZYCIELA Badanie wykonywane jest dwa razy w roku szkolnym. Pierwsze na początku roku szkolnego, najpóźniej w październiku, zaś drugie w zależności od ustaleń wewnątrz danego przedszkola. Jeżeli z ustaleń wewnętrznych danej placówki wynika, iż wyniki drugiej diagnozy mają być wykorzystane do opracowania Informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej na druku określonym w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 97 poz. 624 ze zm.) wówczas badanie należy przeprowadzić do końca kwietnia danego roku szkolnego. Po badaniu nauczyciel przekazuje informację rodzicom, wskazując z czym dziecko sobie dobrze radzi, a w czym wymaga wspomagania. Zaobserwowanie umiejętności wymienionych w arkuszu odbywa się metodą obserwacji zachowania dziecka w ciągu całego dnia, a także poprzez konkretne sytuacje zadaniowe stworzone w celu sprawdzenia umiejętności. Należy wykorzystać pomoce, przedmioty dostępne w przedszkolu lub karty pracy. Na druku diagnozy nauczyciel znajdzie informacje na temat propozycji kart pracy, które mogą być wykorzystane do celów diagnostycznych. Zaproponowane karty pracy znajdują się w następujących pozycjach: 1. „Kształtowanie gotowości do nauki pisania. Ćwiczenia grafomotoryczne ” autorstwa Bożeny Borowik. Wyd. Podręcznikarnia 2012 2. Pakiet- „Zabawy z porami roku” autorstwa Bożeny Borowik. Wyd. Podręcznikarnia 2013 3. „Zabawy matematyczne” autorstwa Bożeny Borowik. Wyd. Podręcznikarnia 2013 Zaletą takiego rozwiązania jest fakt, iż nauczyciel pracujący ze wskazanymi kartami pracy może w ramach bieżącej pracy z grupą, realizując tematykę tygodnia, wykonać poszczególne karty pracy, a potem wykorzystać je do celów diagnostycznych, do oceny poziomu rozwoju danej umiejętności. Do oceny poziomu umiejętności dzieci w niniejszej diagnozie zastosowano system punktowy gdzie:  2 pkt – uzyskuje dziecko, które opanowało daną umiejętność,  1 pkt– otrzymuje dziecko, które częściowo wykonało zadanie (np. kartę pracy), lub wykonuje zadanie przy istotnej pomocy nauczyciela,  0 pkt – dziecko, które nie opanowało danej umiejętności. Sposób uzupełnienia karty diagnozy dziecka Na karcie diagnozy dziecka nauczyciel w odpowiedniej kolumnie oznaczającej datę badania, przy kolejnych umiejętnościach wpisuje stosowną liczbę punktów, które następnie sumuje. Uzyskana przez dziecko ilość punktów stanowi o osiągniętym przez nie poziomie rozwoju umiejętności, a tym samym stanie gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Ze względów diagnostycznych określono:  poziom wysoki- gdy dziecko uzyska od 94 do 110 pkt. w ujęciu procentowym- 85-100%  poziom średni- gdy dziecko uzyska od 55 do 94 pkt. w ujęciu procentowym 50-84%  poziom niski- gdy dziecko uzyska 0- 54 pkt. w ujęciu procentowym poniżej 50% Uzyskana przez dziecko ilość punktów, z uwzględnieniem diagnozy z zakresu posługiwania się językiem obcym nowożytnym,  poziom wysoki- gdy dziecko uzyska od 109 do 128 pkt. w ujęciu procentowym- 85-100 %  poziom średni- gdy dziecko uzyska od 64 do 108 pkt w ujęciu procentowym- 50-84 %  poziom niski - gdy dziecko uzyska 63 i mniej punktów, w ujęciu procentowym- poniżej 50 % Mając na uwadze umiejętności w zakresie posługiwania się językiem mniejszości narodowej i etnicznej lub językiem regionalnym, uzyskaną przez dziecko ilość punktów określono następująco:  poziom wysoki- gdy dziecko uzyska od 121 do 142 pkt. w ujęciu procentowym- 85-100 %  poziom średni- gdy dziecko uzyska od 71 do 120 pkt w ujęciu procentowym- 50-84 %  poziom niski - gdy dziecko uzyska 70 i mniej punktów, w ujęciu procentowym- poniżej 50 % Uwzględniając ilość uzyskanyc

Recently converted files (publicly available):