• Document: RAPORT O STANIE TECHNICZNYM NAWIERZCHNI SIECI DRÓG KRAJOWYCH NA KONIEC 2005 ROKU
  • Size: 763.57 KB
  • Uploaded: 2019-01-13 00:51:27
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

RAPORT O STANIE TECHNICZNYM NAWIERZCHNI SIECI DRÓG KRAJOWYCH NA KONIEC 2005 ROKU Raport o stanie technicznym nawierzchni sieci dróg krajowych na koniec 2006 roku WARSZAWA MARZEC 2007 RAPORT O STANIE TECHNICZNYM TECHNICZNYM NAWIERZCHNI SIECI DRÓG KRAJOWYCH NA KONIEC 2006 ROKU SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie _________________________________________________2 2. Charakterystyka systemu SOSN ___________________________________2 2.1. Parametry systemu oceny stanu nawierzchni ____________________________________3 2.2. Zasady wyznaczania zabiegów remontowych ____________________________________5 3. Stan techniczny nawierzchni sieci dróg na koniec 2006 roku ____________6 3.1. Stan techniczny nawierzchni dróg krajowych w skali kraju ________________________6 3.2. Stan techniczny nawierzchni dróg krajowych w województwach ___________________11 3.3. Stan techniczny nawierzchni głównych ciągów dróg krajowych ____________________16 3.4. Czynniki wpływające na powolną poprawę stanu technicznego nawierzchni sieci dróg krajowych_____________________________________________18 4. Zmiany stanu technicznego nawierzchni w ostatnich 4 latach __________20 5. Potrzeby finansowe wynikające z aktualnego stanu technicznego nawierzchni dróg krajowych _____________________________________24 6. Działania GDDKiA ____________________________________________27 7. Podsumowanie________________________________________________29 DOKUMENTY ŹRÓDŁOWE _______________________________________30 ZAŁĄCZNIK nr 1 Stan techniczny wybranych parametrów techniczno-eksploatacyjnych nawierzchni (głębokości kolein, stanu spękań oraz równości podłużnej) w poszczególnych Oddziałach GDDKiA ZAŁĄCZNIK nr 2 Ocena stanu i zabiegi proponowane do wykonania na głównych ciągach komunikacyjnych w Polsce Opracowanie: mgr inż. Maciej Radzikowski ZESPÓŁ DIAGNOSTYKI SIECI DROGOWEJ BIURO STUDIÓW GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD 1 RAPORT O STANIE TECHNICZNYM TECHNICZNYM NAWIERZCHNI SIECI DRÓG KRAJOWYCH NA KONIEC 2006 ROKU 1. Wprowadzenie Corocznie, w pierwszym kwartale roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Biuro Studiów /GDDKiA - BS/ publikuje raport o stanie technicznym nawierzchni sieci dróg krajowych. Zamieszczone w dokumencie dane zbierane są dzięki prowadzonym systematycznie pomiarom cech eksploatacyjnych nawierzchni w ramach Systemu Oceny Stanu Nawierzchni /SOSN/. Pomiary, na podstawie których opracowano prezentowane w dokumencie zestawienia, z reguły realizowane są do końca listopada każdego roku. Biorąc pod uwagę, że raport ukazuje się w pierwszych miesiącach kolejnego roku – zamieszczone dane nie uwzględniają degradacji nawierzchni dróg spowodowanej warunkami klimatycznymi (zniszczeniami powstałymi w okresie zimowym). Systemem SOSN objęte są drogi krajowe o nawierzchni asfaltowej, przy czym z uwagi na geometrię i warunki ruchowe w niektórych przypadkach pomiary ograniczane są na odcinkach sieci miejskiej. Zamieszczone dane odnoszą się do sieci drogowej o długości prawie 17 000 km (długość dróg w rozwinięciu na poszczególne jezdnie), można więc stwierdzić, że kompleksowo prezentują obraz stanu technicznego nawierzchni dróg administrowanych przez GDDKiA. Zaprezentowane w dalszej części zestawienia opierają się na pomiarach, które w większości wykonano w 2006 roku. Pewna część danych, odnosząca się do dróg o mniejszym obciążeniu ruchem drogowym, pochodzi z pomiarów wykonanych w 2005 i 2004 oraz sporadycznie w 2003 roku. Ponadto, dla porządku należy zaznaczyć, że na odcinkach, na których w ostatnim roku wykonano zabiegi remontowe, pomiary nie były wykonywane a stan tych odcinków w systemie jest określany jako dobry. W celu właściwej interpretacji prezentowanych zestawień i wykresów niezbędne jest minimum informacji na temat zasad pomiaru i oceny stanu technicznego parametrów, którymi posługuje się SOSN. Informacje te można znaleźć w kolejnym rozdziale. W rozdziale trzecim podano podstawowe zestawienia uzyskane na podstawie najnowszych danych o stanie technicznym nawierzchni sieci dróg krajowych. Rozdział czwarty zawiera zestawienia porównawcze ewolucji stanu technicznego w okresie ostatnich czterech lat, tj. od 2003 do końca 2006 roku. Na zakończenie zaprezentowano szacunkowe potrzeby finansowe oraz zamieszczono podsumowanie wraz z komentarzem w formie wniosków, nasuwających się po analizie danych z ostatnich lat. 2. Charakterystyka systemu SOSN W Systemie Oceny Stanu Nawierzchni rokrocznie zbierane są dane o następujących cechach eksploatacyjnych nawierzchni:  stanie spękań,  równości pod

Recently converted files (publicly available):