• Document: Rize-Çayeli Bölgesinde Bakır-Çinko-Kurşun İmkânları ve Bu Sahanın Gelişen Doğu Karadeniz Maden Aramalarındaki Yeri
  • Size: 126.68 KB
  • Uploaded: 2019-01-12 00:02:30
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Rize-Çayeli Bölgesinde Bakır-Çinko-Kurşun İmkânları ve Bu Sahanın Gelişen Doğu Karadeniz Maden Aramalarındaki Yeri Kâmil TURHAN* GİRİŞ: zalt-Andezit ve Pliosen çakılları olarak ifade edilebilir. Bu yazı 1967 ekim ayından 1970 ekim ayına kadar, yapmış olduğum çalışmaların ALT BAZİKLER : bir sonucudur. Burada bahsettiğim hususlar, daha önce ön raporlar ve raporlar halinde Bazalt-Andezit-Aglomera ve bunların tüf- M.T.A. Enstitüsüne intikal eden yazılarımın lerinden ibarettir. Geniş çapta epidotlaşma- bir özetinden ibarettir. lar gösterirler. Doğu Karadeniz bölgesinde Rize/Çayeli- DASİTİK ÜNİTELER: Madenköy, eski ismi ile Latum maden yata­ ğı tipinde; daha birçok yataklar bulunabile­ Bunlar Dasitler, Riodasitler ve üst kısım­ ceğinden, burasının bütün derinliklerine ka­ larına doğru, ünitenin tüfleri halindedirler. dar bilinmesi lâzımdır. Geniş çapta alterasyona maruz kalmış; yer yer kloritleşmiş, propilitleşmiş, kaolinleşmiş Bu yazıda; Çayeli bölgesinde ve Doğu ve silisleşmişlerdir. Bu alterasyon tamamen Karadeniz sahil şeridinde daha önce ve yakın birbirine girift durumdadır. zamanda, çalışmış olan araştırmacılarla mu­ tabık olduğum ^konulardan ziyade, mutabık VOLKANO - SEDİMENTER SERİ : olmadığım hususlar ve yeni görüşler yer ala­ caktır. Bu ünite; üst bazik seri, (Bazalt-Andezit- Sipilit), Bireşik tüf. Kızıl Kalker, Marn-Kum- taşı-Tüf-Bazik Bantlardan (Pillov Lâv) iba­ JEOLOJİK DURUM: rettir. Bu serilerin teşekkülü; bir denizel se­ Çayeli bölgesinde: Alt bazik seriler, Dasi- dimantasyon havzasında; Üst Kretase yaşlı tik üniteler (dasit, riodasit ve bunların tüf- dasitik ünitelerin, deniz altına yayılışının son l e r i ) , Bazalt-Andezit-Spilit (Pillov Lâv), Da- safhalarına doğru vuku bulmuştur. Büyük sîtik tüfler, Bireşik tüf. Kızıl Kalker, Marn- çapta bir tektoniği takiben gelen; farklı bir Tüf-Bazik akıntılar (pillov Lâv), Dasit I I , volkanizmaya ait bazik akıntılar, deniz altın­ Diorît, Bazalt-Andezit ve Pliosen- çakılların­ da yayılmaya başlamıştır. Bu bazik gelişim; dan ibaret ünitelere rastlanmaktadır. fasılalı bir çıkış ile muhtelif bacalardan ya­ yılmıştır. Yani volkanizma zaman zaman sü­ Bu litolojik üniteler orijin ve oluşumları kûnet bulduğu zamanlarda sedimantasyon itibariyle: Alt Bazik seriler Dasitik Üniteler, gelişmiştir. Volkano-Sedimenter seri, Dasit I I , Dîorit, Ba- Bu suretle Bazalt-Andezit-Sipilitlerle, Da­ * Jeoloji Y. Müh., M.T.A. Enstitüsü, Ankara. sitlerin üst seviyelerinde (Dasitik Tüfler) gi- CUt : X Sayı : 4 45 r i f t bir durumdan söz edilebilir. Bu durum len mağmatik faaliyetlerin bir neticesidir. sedimenter ünitelerle de görülmektedir. Di­ Bir sonraki tektonik mağmatik faaliyet ve ğer taraftan üst Bazik seri Sedimenter üni­ mağmatik faaliyeti takiben gelen hidrotermal teleri (Kızıl Kalker vs.) yer yer içerisine al­ solisyonlar; önceki litolojik ortamda geniş mıştır. çapta değişiklikler meydana getirmiştir. Aynı zamanda üst Bazik seri, tektonik ve CEVHERLEŞME : volkanizmanın tabii bir sonucu olarak; ken­ dinden önceki litolojik ünitelerde dayklar İşte her büyük tektoniği takiben gelen ve ve siller meydana getirmiştir. Bu durum vol- muhtelif magmalara ait diferansiyasyon mah­ kanizma merkezine olan mesafe ve tektonik sulü olan bu hidrotermal solüsyonlar; yer­ ile yakınen ilgilidir. leşme ortamı bulabildikleri litolojik ünite­ lere yerleşmişlerdir. Pontitler'de Üst Kretase Buna rağmen Doğu Karadeniz sahil şeri­ yaşlı Dasitik zon bu yerleşme ortamıdır. dindeki Volkano-Sedimenter seri içeri

Recently converted files (publicly available):