• Document: HAGAKURE. Samurain tie
  • Size: 2.6 MB
  • Uploaded: 2019-03-13 17:49:42
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

HAGAKUKE. HAGAKURE. Samurain tie Yamamoto Tsunetomo Suomentanut Jaakko Anhava memfis books Helsinki Käännös englanninkielisestä laitoksesta: Hagakure. T he Book of the Samurai. Copyright © 1979 ja 2002 William Scott Wilson ja Kodansha lnternational Ltd. Kannen kuva: Kunisadan puupiirros n. 1830-1835, Kuvataiteen keskusarkisto. Takakansi: Kirjan nimi Hagakure, 'Lehtien kätkemä', japanitaisin kanji-merkein kirjoitettuna. Taitto ja kannen suunnittelu Matti Seppälä Huom! Japanin kielessä sukunimi (Yamamoto) ensin, sitten etunimi (Tsunetomo). ISBN 951-98833-4-7 Painettu Hämeenlinnassa Kariston kirjapainossa 2006 MEMFIS BooKS Fredrikinkatu 55, 00100 Helsinki email: antikvariaatti.syva.uni@kolumbus.fi Sisällys Esipuhe 7 Suomenrajan huomautus 9 �M� 9 Ensimmäisestä luvusta 19 Toisesta luvusta 71 Kolmannesta luvusta 99 Neljännestä luvusta 101 Viidennestä luvusta 103 Kuudennesta luvusta 105 Seitsemännestä luvusta 113 Kahdeksannesta luvusta 127 Yhdeksännestä luvusta 145 Kymmenennestä luvusta 155 Yhdennestätoista luvusta 173 Joutopuhetta iltamyöhällä 189 Jälkisanat: Ronny Rönnqvist: Samuraiden Japani Hagakuren kirjoittamisaikaan 193 Selityksiä 207 Nimiä, paikkoja ja sanastoa 214 Kirjallisuutta 220 Omistettu T homas Constantine Levidiotisille Hagakure - Samurain tie Esipuhe Hagakuren filosofinen asenne on hyvin kaukana nykyajan länsimaiden käytännöllisyydestä ja materialismista. Se veto­ aa enemmän intuitioon kuin järkeen, ja sen peruslähtökohtia on, että ihminen pääsee tavoitteisiinsa suorasukaista ajatus­ toimintaa seuraten. Vilpittömyyteen ja moraalisiin opetuksiin pohjaten intuitio vie perusasioihin saakka. Teos ei käsittele ajan käyttöä eikä hyödyn hankkimista, ei liioin kehota haaskaamaan aikaa hämärään Tyhjyyden poh­ diskeluun. Ihminen elää maailmassa ja toimii vastaan tulevi­ en seikkojen mukaisesti. Kyse on siitä, mille jalansijoille aset­ tua. Alkuaan kiinnostuin tästä kirjasta vuonna 1972 opiskel­ lessani japania Kalifornian Montereyssä. Japanilaistuttavani arveli, että koska pidin Mishima Yukion teoksista, Hagakure saattaisi kiinnostaa minua. Muutamaa viikkoa myöhemmin tilasin Japanista useita teoksen laitoksia, myös Mishiman Hagakure nyu mo n in ('Johdatus Hagakureen') ja ryhdyin käännöstyöhön uskoen saavani sen valmiiksi lukukauden lop­ puun mennessä. Mutta käännös veikin paljon pitemmän ajan, johon kuului tutkimusjakso Aichin lääninyliopistossa, missä oli käytettävissä paljon enemmän lähdeteoksia kuin Kalifor­ niassa oli saatavilla. Tähän teokseen poimitut kolmesataa tekstiotetta (yli tu- 7 Yamamoto Tsunetomo hannenkolmensadan joukosta) nähdäkseni välittävät kirjan ydinsanoman. Olen valinnut otteet entisten valikoimien pe­ rusteella mutta ottanut mukaan myös monta japanilaisten toimittajien sivuuttamaa kohtaa, jos ne minusta ovat olleet länsimaisen lukijan kannalta keskeisiä, valaisevia tai vain mie­ lenkiintoisia. Kirja on perinteisesti jaettu yhteentoista lukuun, joiden otsikkoina ovat muun muassa Sääntöjä, Lääninherra Naoshigen lausumia, Tarinoita toisista suvuista tai viimeisen luvun nimenä yksinkertaisesti: Muihin kymmeneen lukuun liittymättömiä tapauksia. Mukana on otteita kaikista luvuis­ ta paitsi viidennestä, jossa enimmäkseen luetellaan päivämää­ riä ja merkkitapahtumia kuten syntymäpäiviä, Nabeshiman klaanin päämiehen paluuta pääkaupungista Edosta (nykyi­ sestä Tokiosta) tai kirjoittajan käyntiä lääninherran linnassa. Teoksen alkuperäiskäsikirjoitus ei ole säilynyt, mutta sii­ tä on olemassa useita hiukan toisistaan poikkeavia jäljennöksiä kuten Ku rihara-bon, Takashiro-bon ja Nakano-bo n . Käännökseni pohjana olen pääosin käyttänyt Mochinoki nabeshimake-bon -laitosta siinä muodossa, missä se on julkais­ tu kokoomateoksen Nihon shiso taikei ('Japanilaisen ajatte­ lun pääpiirteet') 26. osassa. Tahdon vilpittömästi kiittää Aichin lääninyliopiston pro­ fessoria Yagi Tsuyoshia, joka antoi ystävällistä opastusta k

Recently converted files (publicly available):