• Document: PORADNIK METODYCZNY DLA WYCHOWAWCÓW
  • Size: 3.33 MB
  • Uploaded: 2018-12-08 21:27:39
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

PORADNIK METODYCZNY DLA WYCHOWAWCÓW 1 Z RECENZJI Wiedza o wychowaniu tworzy się na kilku płaszczyznach Najważniejsze z nich to: doświadczenia w bezpośredniej rzeczywistości wraz z pogłębioną refleksją, badania wieloaspektowe zjawisk z tej rzeczywistości oraz uogólniona refleksja nad mechanizmami zachowań wychowanków i wychowawców a także analiza ich w odniesieniach aksjologicznych. Owe trzy główne drogi budowania wiedzy nie mogą być od siebie niezależne, przeciwnie dopełniają się, weryfikują budując nową jakość, którą można przełożyć na właściwe reguły postępowania. W pedagogice ten poziom wiedzy to metodyka. Nie jest to tylko technologia działań, bowiem tu procedury nie mogą mieć charakteru algorytmów lecz pożą- dane są heurystyki. Te zaś wymagają szerszych podstaw teoretycznych by możli- we były modyfikacje potrzebne w nie powtarzających się sytuacjach. Metodyka nie może istnieć bez teorii. Jest wtedy tylko wiązką nakazów, zakazów i poleceń, których wykonywanie może przynieść więcej szkody niż pożytku, wychowawca zaś – jak lekarz – po pierwsze nie może szkodzić. Przedstawiona do recenzji praca zbiorowa lokuje się na poziomie prac meto- dycznych. Jest klasycznym jej przykładem. Autorzy przestrzegając konwencji tego gatunku pisarstwa naukowego od początku do końca książki nie wychodzą poza jego ramy. Wbrew potocznym mniemaniom prace metodyczną nie jest stworzyć łatwo. Musi ona spełniać kryteria spójności pomiędzy wiedzą naukową w danym okresie i moż- liwością wprowadzenia jej w rzeczywistość. Uwzględnienia więc wymagają realne warunki materialne, przepisy prawne, możliwości osobowe wychowawców, a co chyba najważniejsze zachowania pola swobody działań dwóch podmiotów: wycho- wanka i wychowawcy. Z tego Autorzy zbioru doskonale się wywiązują (…) Autorzy choć nie artykułują tego wprost są zwolennikami wychowania holi- stycznego tworzącego szańce rozwoju różnych sfer osobowości. W dziecku do- strzegają nie tylko jednostkę społeczną, lecz i dojrzewającą osobę. Zatem przygo- towują je do świadomej kreacji siebie. Szczególnie widoczne jest to w propozy- cjach zająć z różnymi grupami wiekowymi i w różnych warunkach środowisko- wych... dr hab. Krystyna Ferenz Profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego 2 KOLEGIUM KARKONOSKIE (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa) INSTYTUT PEDAGOGIKI w Jeleniej Górze KARKONOSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE RECENZENT dr hab. Krystyna Ferenz Profesor. Uniwersytetu Zielonogórskiego AUTORZY Zenon Zieja oraz Jolanta Albańska, Leszek Albański, Andrzej Błachno Stanisław Gola, Wanda Mach, Marian Michalski, Bożena Piotrowska, Krystyna Wdowińska-Święcik, Elżbieta Zieja SKŁAD Joanna Rzeszutek REDAKCJA TECHNICZNA I PROJEKT OKŁADKI Stanisław Gola Rysunek na okładce Ania lat 13 © Copyright by KOLEGIUM KARKONOSKIE Jelenia Góra 2003 Niniejsze wydawnictwo można nabyć w Bibliotece Uczelnianej Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze, ul. Lwówecka 1, tel. (75) 642 05 16 ISDN 83-912031-5-8 Łamanie: ARW PROPAGANDA, 58-500 Jelenia Góra, ul. 1 Maja 62, tel. (75) 764 72 11 Druk: Drukarnia PRINT, 58-500 Jelenia Góra, ul. 1 Maja 43, tel. (75) 764 72 12 4 SPIS TREŚCI WSTĘP .............................................................................................................. 7 SYSTEM PROFILAKTYKI NAD DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ (Zenon Zieja) ............................................... 8 – Ośrodek adopcyjno-opiekuńczy .............................................................. 12 – Rodziny zastępcze .................................................................................. 13 – Placówki wsparcia dziennego ................................................................ 15 – Placówka interwencyjna (Pogotowie Opiekuńcze) ................................. 15 – Placówki socjalizacyjne .......................................................................... 16 – Placówki resocjalizacyjne ....................................................................... 17 – Ognisko wychowawcze (Stanisław Gola) ......

Recently converted files (publicly available):