• Document: Ir. A.P. Verhaegh REGIONALE VERSCHILLEN IN GELDOPBRENGSTEN VAN ONVERWARMDE TOMATEN. No.17 - i n, «BUOIH«*
  • Size: 250.83 KB
  • Uploaded: 2019-02-13 14:44:11
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

I r . A . P . Verhaegh REGIONALE VERSCHILLEN IN GELDOPBRENGSTEN VAN ONVERWARMDE TOMATEN Mededelingen en O v e r d r u k k e n \ t^'s >-_| j ; j ö 6 No.17 - i n , «BUOIH« * • .A L a n d b o u w - E c o n o m i s c h Instituut Conradkade 175 - Den Haag - Tel.: Cl.41.61 O v e r d r u k uit: "Tuinbouw m e d e d e l i n g e n " van de D i r e c t i e bedrijfsontwik- keling van het M i n i s t e r i e van Landbouw en V i s s e r i j , j a a r g a n g 32, N r . 9 , b l z . 3 9 3 - 3 9 7 Probleemstelling Het is een bekend feit dat geografische verschillen in natuurlijke om- standigheden en in technische, economische en menselijke factoren van grote invloed zijn op de vestigingsplaats van bedrijven. Ook in Neder- landse tuinbouwkringen is dit onderwerp en met name de fenologie, d.i. de leer van de invloed van klimaat en bodem op de groei van planten en dieren, dan ook vele malen onderwerp van discussie geweest. 1) Tot nu toe is het vraagstuk van de betekenis van de vestigingsplaats- factoren voor tuinbouwbedrijven uitsluitend kwalitatief benaderd. Meer inzicht in dit vraagstuk kan worden verkregen door de vestigingsplaats- factoren en hun invloed op het bedrijfsresultaat te kwantificeren. Deze factoren zijn echter moeilijk meetbaar en vaak onderling correlerend. Ze vormen een complex geheel. Uit vorige LEI-onderzoekingen is gebleken dat de verschillen in op- brengstniveau - d.w.z. uiteenlopende geldopbrengsten per eenheid van oppervlakte bij gelijke plantdatum - één van de belangrijkste oorzaken zijn van verschillen in bedrijfsuitkomsten in de glastuinbouw. 2) Deze onderzoekingen betroffen echter een bepaald gebied. Voor het onderzoek naar de vestigingsfactoren in de tuinbouw is het echter nood- zakelijk om de opbrengstniveaus van de diverse tuinbouwgebieden met el- kaar te vergelijken. Blijken er opmerkelijke verschillen in opbrengstni- veau te zijn tussen de geografisch uiteenlopende gebieden dan kunnen hieruit belangrijke conclusies worden getrokken inzake de meest gunsti- ge vestigingsplaats. In dit artikel is uitsluitend het opbrengstniveau van de koude tomaat in de diverse gebieden vergeleken. Diverse overwegingen hebben tot deze keuze geleid, nl. de belangrijke plaats die de tomaat in de Nederlandse tuinbouw inneemt, de geografische spreiding van de glastomatenteelt, de als glasprodukt geringere afhankelijkheid van de weersomstandigheden (beheerste watervoorziening en luchting). Terloops zij hier opgemerkt dat een onderzoek naar regionale verschillen in de teelt van stooktoma- ten binnenkort zal worden gepubliceerd. Wat het onderzoek naar onverwarmde tomaten betreft, zijn in de tuin- bouwgebieden Westland, Noord-Groningen, Huissen en Vleuten, de op- brengsten en het gebruik van belangrijke materialen in de jaren 1963-'66 vastgesteld op bedrijven met onverwarmde tomaten. Het tuinbouwgebied van Noord-Limburg kon eerst in 1964 in het onderzoek worden betrok- ken. Geldopbrengsten per regio De verschillen in brutogeldopbrengsten per 100 m2 glas tussen de on- derzochte gebieden zijn vrij groot. In het Westland zijn deze aanmerke- lijk hoger dan in de overige gebieden (tabel 1, zie blz. 4). 1) 2) Voor geraadpleegde literatuur, zie lijst achterin. T3 ff) r H 00 ff) o o t - ff) I—I i-l I N m in i-i oo bJO CO I N O O 50 O t - r-l Jfi1 Ol O ( N rH i-l oo t> CO CO "> cu bB rH Ol bO a c C Q. •r-t o OD CD C •5 ai IN T " os co t- o •i-i a (N (N m in ff) O § W> o r H CM O <N rH Ü ra S I •a U î ff) O O i o oo co co

Recently converted files (publicly available):