• Document: HiPNOZ TELKiNLERi Dr. Bülent URAN Bu kitabın tüm yayın hakları Pusula Yayınevine aittir. Tanıtım için yapılacak kısa alıntılar dışında Pusula Yayınevinin izni olmaksızın hiçbir yolla çoğa...
  • Size: 2.01 MB
  • Uploaded: 2023-05-26 05:44:48
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

• HiPNOZ• • TELKiNLERi Dr. Bülent URAN Bu kitabın tüm yayın hakları Pusula Yayınevine aittir. Tanıtım için yapılacak kısa alıntılar dışında Pusula Yayınevinin izni olmaksızın hiçbir yolla çoğaltılamaz. İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 9 METİNLERİ OKUMA NOTLARI 11 BÖLÜM 1: ERICKSONIAN BİR TELKİNİN ANATOMİSİ 13 BÖLÜM il: OTORİTER BİR TELKİNİN ANATOMİSİ 27 - YEME ALIŞKAN L I Ô IN I KONTROL ETMEK 29 BÖLÜM 111: HİPNOTİK TRANS YARATICI TELKİNLER 39 -AÇI KLA MALI DAVE ELMAN H İ PNOZ İNDÜ KS İ YON U 4I - GEVŞEME SA Ô LAYARAK İN DÜ KS İ YON 49 - G R U P GEVŞEME TEL KİN LER İ 55 - SELF H İ PNOZU ÖÔ RETMEK 6I - MENTAL KONFÜZYON İN DÜ KS İ YONU 69 - GEÇM İŞİ GEÇMİ ŞTE BIRAKMAK GEREK 73 - NE B U L U YORSAN O N U OLU M LA TEKN İÔİ 79 - İ MA ETME YOLUYLA İN D Ü KS İ YON 85 BÖLÜM iV: ALIŞKANLIKLARI DEGİŞTİRMEK İÇİN TELKİNLER 89 - �'A LIŞMA A LIŞKANLIÔIN I DÜZELTMEK 91 - SINAV KAY G I S I 101 - T I RNAK YEME A L IŞKANLI ÔI 107 - DUYGULARIN ES İ R İ OLMA ı il - İ Y İ YOL V E K ÖTÜ YOL AYR I M I il 7 - S İGARA İÇMEY İ BIRAKMAK 1 25 - K İ LO VERMEK İÇİ N TELKİN L E R 131 - K İ LO V E R M E K İÇİ N T E L KİN L E R il 135 - K İ LO V E R M E K İÇİN TELKİN L E R I l l 141 - TEDAVİ ALIŞ KA N L I K LARIN I D EGİŞTİ R M E K 147 BÖLÜM V : DEGİŞİM YARATAN TELKİNLER 157 - PARÇALARIN PARTİ Sİ M ED İ TASYONU 1 59 - DEGİŞİ M E KARŞI Dİ R E N EN LE R E ERICKSONIAN H İ PNOZ İ N DÜ K SİYON U 165 - AFFEDEMEY EN LER V E İY İ L EŞTİ Rİ C İ TELKİN L E R 17 7 - BAG IŞI K L I K S İ STEM İN İ G ÜÇLENDİ R M E V E İ Y İ L EŞTİ R İC İ TELKİN L E R 185 - GEÇM İŞİN İ Z L E RİN İ S İ L M E K 199 - G ERG İN L İ KTEN K U RTULMAK 203 - YAŞA MA V E TAN Rl'YA DAİ R İÇ ÇOCU ÔA TAVS İ Y EL E R 209 - ÖN E M Lİ B İ R K İŞİ KAYBIYLA BAŞ ETME K 215 - KOR U Y U C U K A L KAN 221 BÖLÜM VI: MOTİVASYON YARATICI TELKİNLER 225 - EGO GÜ ÇLEN D İ R İC İ TELKİN LE R 227 - KENDİN İ TAN I M A 233 - K I S A TELKİN L E R 239 - H ED E F L E Rİ G ERÇE K L EŞTİ R M E 241 - İ Y İ H İ S S ETM E K İÇİN POZİTİ F TELK İN L E R 243 - KONSANTRASYON SAÔLAMA 247 - YARATICIGÜCÜ H A R EKETE G EÇİ R M E 249 - İÇ G ÜCÜ H A R E K ETE G EÇİ R M E 251 - Ö ZGÜVEN İ ARTIRMA 257 - ÖZGÜ VEN OLUŞTURMA 261 - SESS İZ İÇ SES 269 - YARATM A K 273 BÖLÜM VII: SPİRİTÜEL DEGİŞİM YARATAN TELKİNLER 277 - REGRESYON TELK İN İ 279 - Ü ST B İ Lİ N C E U LAŞMA 287 - Ü ST B E N LİÔ E U LAŞMA 299 YAZAR HAKKIND A 313 KAYNAKLAR 315 ÖN SÖZ H ipnoz, telkin verme sanatıdır. Bir tıp doktoru olarak, 1 O yıldır h ipnozla i lgi leniyorum. H ipnozdan kendi mesleğimde kişilerin yaşamlarını daha kalitel i bir seviyeye getirmek için yararlandım . Birçok meslek, değişik amaçlarla h ipnozdan yararlanmaktadır. Sağlık çalışanl arı, eğitimciler, psikologlar, terapistler ve yaşam koçları bu meslekler arasında sayılabil i r. 1O yılda hipnozla ilgili çok sayıda k itap okudum, DVD i zledim ve eğitime katıldım. B i rçok farklı uygulamayı gözlemledim ve deneme şansını buldum. Terapi veya eğitim amaçlı verilen telkinler söze dayalıdır. Söz söyleme ise ayrı bir sanattır. H itabet sanatı denilen bir kavram vardır. İ yi söz söyleyen kişi ler toplumları etkiler. Etkilenmek değişimin temelidir. O halde iyi söz söyleyen yani iyi hatip olan kişiler, toplumsal olarak istemeseler de, kendi lerini dinleyenlerin bir kısmını hipnoz yaparlar. İ yi söz söylemek biraz çalışma, b i raz da beceri işidir. H ipnoz uygulayıcısı bir kişinin iyi hipnotist olması için çok sayıda uygulama yapması gerekir. Bu çalışmalara yeni ba

Recently converted files (publicly available):