• Document: Утвърден ценоразпис на УМБАЛ "Софиямед" за всички предоставяни медицински и други усулуги, незаплащани от НЗОК и МЗ: 1. Неосигурени български граждани по закона за ЗЗО 2. Чужденц...
  • Size: 1.07 MB
  • Uploaded: 2023-05-26 06:16:46
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Утвърден ценоразпис на УМБАЛ "Софиямед" за всички предоставяни медицински и други усулуги, незаплащани от НЗОК и МЗ: 1. Неосигурени български граждани по закона за ЗЗО 2. Чужденци - граждани на ЕС, които не притежават европейска здравна карта 3. Лица с двойно гражданство - българско и чуждо, които не се осигуряват по реда на ЗЗО 4. Допълнителни услуги по избор на осигурени по закона за ЗЗО пациенти Цена, заплащана от: Код от Мерна информационна единица Наименование на услугата та систама на (ден, брой и Пациент НЗОК МЗ ЛЗ др.) Тип услуга : Административни Копие на медицински документи - епикриза, копие на изследвания, решение на ADMINIST8 1 10.00 0.00 0.00 онкологичен комитет и др. - за документ ADMINIST9 Изготвяне на експертно решение за ТЕЛК 1 40.00 0.00 0.00 ADMINIST10 Експертно становище за застрахователни полици 1 50.00 0.00 0.00 ADMINIST1 Индивидуален сестрински пост - 12 часа 1 50.00 0.00 0.00 ADMINIST2 Индивидуален сестрински пост - 6 часа 1 25.00 0.00 0.00 ADMINSTR5 Такса придружител с ползване на легло (на ден) 1 50.00 0.00 0.00 Експертно становище от онкологичен кометет, за пациенти лекувани в други ADMINSTR6 1 80.00 0.00 0.00 лечебни заведения ADMINSTR7 Изготвяне на подробна спецификация за ползваните услуги по желание на пациент 1 20.00 0.00 0.00 VIP001 Нощувка VIP апартамент 1 300.00 0.00 0.00 Годишна такса за съхранение и отпускане на лекарствени средства от болнична ADMN0010 1 3 600.00 0.00 0.00 аптека по клинични изпитвания Месечна такса за съхранение и отпускане на лекарствени средства от болнична ADMN0011 1 300.00 0.00 0.00 аптека по клинични изпитвания ZFC0001 Потребителска такса - КП 1 5.80 0.00 0.00 ZU01229 Индивидуален санитарен пост - 12 часа 1 25.00 0.00 0.00 ZBF0013 Самостоятелна стая за денонощие 1 120.00 0.00 0.00 Тип услу

Recently converted files (publicly available):