• Document: Константин Јиречек ИСТОРИЈА СРБА Превео ЈОВАН РАДОЊИЋ ПРВА КЊИГА ДО ГОДИНЕ Политичка историја Друго исправљено и допуњено издање НАУЧНА КЊИГА Издавачко предузеће народне републике Србије Б...
  • Size: 4.49 MB
  • Uploaded: 2024-07-07 12:00:09
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Константин Јиречек ИСТОРИЈА СРБА Превео ЈОВАН РАДОЊИЋ ПРВА КЊИГА ДО 1537. ГОДИНЕ Политичка историја Друго исправљено и допуњено издање НАУЧНА КЊИГА Издавачко предузеће народне републике Србије БЕОГРАД 1952 Штампарија и књиговезница ""Научна књига"" Космајска 28 БЕОГРАД 1 ПРЕГЛЕД САДРЖИНЕ I ДЕО o Исправак и допуне o Предговор o Први предговор преводиоца o Други предговор преводиоца ПРВИ ОДЕЉАК: Предсловенско доба Прва глава: o Природа земљишта и њен утицај на историју Друга глава: o Илири, Трачани, Јелини, Келти Tpeћa глава: Римљани и доба сеобе народа ДРУГИ ОДЕЉАК: Словени насељавају Илирик Прва глава: o Словени Друга глава: o Сеоба Словена на Балканско Полуострво ТРЕЋИ ОДЕЉАК: Срби у ранијем средњем веку Прва глава: o Срби од VII.-X. века, њихове земље, владаоци, племенско и породично уређење Друга глава: o Погаништво и хришћанство Трећа глава: o Византијска превласт и борба с Бугарима у IX и Х веку Четврта глава: o Дукљански краљеви и велики жупани Рашке у борби против Византије од ХI.-ХII. века Пета глава: o Велики жупан Стефан Немања ЧЕТВРТИ ОДЕЉАК: Србија велика сила на Балк. Полуострву под потомцима Стефана Немање Прва глава: o Синови и унуци Немањини за време Латинскога Царства. o Стефан Првовенчани 1196-1228 стиче краљевску круну и заснива српску цркву. o Краљ Стефан Урош 1243-1276 2 Друга глава: o Офанзива против Византије. o Полет Србије под краљевима Стефаном Драгутином 1276-1282, на северу до 1316, o Стефаном Урошем II. Милутином 1282-1321 и o Стефаном Урошем III 1321-1331, Трећа глава: o Србија под краљем Стефаном Душаном 1331-1355, царем од 1346, највећа сила на Балк. Полуострву. o Освојење Македоније, Арбаније, Тесалије и Епира Четврта глава: o Опадање српске државе под царем Урошем 1355-1371. o Цар Симеон у Тесалији 1350-1370?. o Краљ Вукашин 1366-1371 и бој с Турцима на Марици Пета глава: o Државно уређење и државна управа. o Двор, племство, свештенство, градови и тргови, сељаци и пастири. o Војно уређење. o Право и судови Шеста глава: o Земљорадња, занати, трговина и финансије. o Друштвени и духовни живот ПЕТИ ОДЕЉАК: Средњевековна Србија у борби противТурака 1371-1459. o Српски деспоти у јужној Угарској 1471-1537. o Почеци Црне Горе Прва глава: o Турска освојења у Европи. o Краљ Марко и српски удеони кнежеви у Македонији постају турски васали. o Стефан Твртко, босански бан као крунисани српски краљ, 1377. o Кнез Лазар, Вук Бранковић, Балшићи и друге династе на северу. o Бој на Косову 1389 Друга глава: o Кнез, доцније деспот Стефан Лазаревић 1389-1427 Tpeћa глава: o Деспот Ђурађ и његови наследници до пада Смедерева 1459 Четврта глава: o Про

Recently converted files (publicly available):